W A R S Z T A T Yregulamin

Regulamin

I. Postanowienia Ogólne

1. Regulamin określa warunki i tryb świadczenia usług drogą elektroniczną przez Osikowa Dolina Sp. z o.o. za pośrednictwem strony www.osikowadolina.eu

2. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:

2.1. Google Analytics – oprogramowanie umożliwiające śledzenie ruchu na stronie internetowej pod którą dostępny jest portal osikowadolina.pl, oraz monitorowanie prowadzonych działań marketingowych;

2.2. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst

jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.);

2.3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej

bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

2.4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez  Usługodawcę w ramach osikowadolina.eu

2.5. osikowadolina.eu – stworzona przez Usługodawcę niniejsza strona internetowa, dostępna po adresem http://osikowadolina.eu; podłączona do sieci Internet, umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez Usługodawcę/lub jego partnerów;

2.6. Strona – Usługodawca lub Użytkownik;

2.7. Usługodawca – Osikowa Dolina sp z o.o. 42-350 Koziegłowy, Żarecka 52, NIP 5771523879

2.8. Użytkownik – osoba fizyczna, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do c  czynności prawnych albo osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność prawną;

2.9. Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną, o których mowa w pkt III.

 • Prawa do treści udostępnianych w ramach osikowadolina.eu, w szczególności prawa autorskie, nazwa strony, znaki towarowe Usługodawcy oraz jego partnerów, wchodzące w tym m. in. zdjęcia, elementy graficzne, opisy prezentowanych usług, podlegają ochronie, a ich wykorzystywanie w jakikolwiek sposób bez zgody Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów jest zabronione.
 • Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z osikowadolna.eu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, dobrymi obyczajami i podawania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

II. Postanowienia wynikające z wytycznych Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Głównego Inspektoratu Sanitarnego uwzględniające zasady higieny i bezpieczeństwa podczas stanu zagrożenia epidemiologicznego wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

 1. Na ternie Osikowej Doliny w danym czasie może przebywać tylko 1 grupa od danego organizatora.
 2. Uczestnikami warsztatów mogą być tylko i wyłącznie osoby zdrowe, nie przebywające w ostatnim czasie za granicą, nie będące na kwarantannie i nie mające kontaktu z osobami zakażonymi koronawirusem co poświadczają organizatorzy w pisemnym oświadczeniu.
 3. Organizator posiada zgody rodzica/opiekuna na codzienny pomiar temperatury dziecka z jednoczesną adnotacją w tabeli monitoringu, którą na życzenie udostępni pracownikom Osikowej Doliny.
 4. Osikowa Dolina zobowiązuje się do przygotowania i zapoznania uczestników warsztatów z regulaminem z obowiązującymi zasadami higieny i bezpieczeństwa uwzględniającymi stan zagrożenia epidemicznego.
 5. Każdy uczestnik warsztatów powinien być wyposażony we własnym zakresie w :
  • maseczkę ochronną
  • rękawiczki ochronne
 6. Osikowa Dolina zapewnia zdrową i przeszkoloną kadrę w zakresie higieny i bezpieczeństwa. Personel poniżej 60 roku życia.
 7. W widocznym miejscu będą znajdowały się instrukcję przy punktach wodnych jak myć i dezynfekować ręce oraz jak zdejmować maseczkę i rękawiczki w sali zajęć i przy wejściu.
 8. Przy wejściu do budynku umieszczone zostaną umieszczone numery telefonów do Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej oraz na pogotowie ratunkowe ( 999 / 112).
 9. Liczba uczestników w grupie pod opieką 1 instruktora Osikowej Doliny i w 1 sali  wynosić będzie maksymalnie 12 osób do 10 roku życia i do 14 osób powyżej 10 roku życia (4 m2 na osobę).
 10. Należy zachować bezpieczną odległość od drugiej osoby co najmniej 2 metry.
 11. Osikowa Dolina zapewnia środki niezbędne do zachowania czystości i zobowiązuje się do bieżącego monitorowania porządku na terenie miejsca wypoczynku ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekcji poręczy, blatów, klamek i wyłączników.
 12. Organizator zapewnia podział uczestników na grupy w zależności od wieku i wytycznych
 13. Osikowa Dolina dostosowała program tak aby dzieci miały ograniczony do minimum kontakt z osobami trzecimi oraz żeby w miarę możliwości przebywały jak najwięcej czasu na otwartych przestrzeniach.
 14. Osikowa Dolina zobowiązuje się do bieżącego śledzenia i zastosowania do informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.

III. Formularz kontaktowy oraz rezerwacja

1. W celu chęci skontaktowania się z Usługodawcą przez formularz kontaktowy dostępny na stronie osikowadolina.eu niezbędne jest uzupełnienie formularza minimum o takie pola jak: imię, nazwisko, telefon, adres email oraz akceptacja niniejszego regulaminu.

2. Uzupełniony oraz wysłany formularz kontaktowy nie jest ofertą handlową ani też gwarancją realizacji usługi. Gwarancja następuję tylko i wyłącznie w przypadku kontaktu Usługodawcy i klarownej deklaracji.

IV. Warunki świadczenia usług

1. W celu prawidłowego korzystania z usług Użytkownik powinien dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymogi:

1.1. przeglądarka z minimalnym numerem wersji: Firefox 30, Chrome 40, Internet Explorer 9;

1.2. włączona obsługa Cookies i Java Script, itp..

2. Usługodawca rozpocznie realizację zlecenia w przypadku omówienia wszystkich szczegółów i po jasne deklaracji przyjęcia realizacji i jej rozpoczęcia.

V. Odstąpienie od umowy

1. Użytkownik będący Konsumentem może odstąpić od umowy na usługi płatne świadczone za pośrednictwem strony osikowadolina.pl bez podawania przyczyn w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Celem realizacji uprawnienia, Użytkownik zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać wysłane na adres siedziby Usługodawcy.

2. Jeżeli Użytkownik będący Konsumentem wyraża wolę rozpoczęcia realizację usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, winien złożyć na trwałym nośniku wyraźne oświadczenie zawierające takie żądanie.. Wyrażenie woli następuje poprzez wysłanie maila na adres warsztaty@osikowadolina.pl. Oświadczenie zawierające wyrażenie woli zostanie niezwłocznie przesłane na adres e-mail podany przy rejestracji.

3. Jeżeli Użytkownik będący Konsumentem wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania, o którym mowa w ust. 2 powyżej, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.

VI. Reklamacje

1. Reklamacje usług Usługobiorca może składać w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej warsztaty@osikowadolina.pl lub na adres Usługodawcy, Osikowa Dolina Sp. z o.o. 42-350 Koziegłowy, Żarecka 52.

2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania żądania.

3. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, odpowiedzialność Usługodawcy względem Użytkowników nie będących Konsumentami ograniczona jest do wysokości ceny usługi oraz nie obejmuje utraconych korzyści.

VII. Dane osobowe i Cookies

1. Dane osobowe podane przez Użytkownika w procesie wysyłania formularza kontaktowego i składania zamówienia są przetwarzane przez Usługodawcę, który jest administratorem danych osobowych.

2. Warunkiem zamówienia usługi jest wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas wysyłania formularza kontaktowego lub procedurze składania zamówienia w celu ich realizacji i obsługi. Zgoda jest dobrowolna, jednakże konieczna w celu rejestracji lub zamówienia usługi.

3. Podawane przez Użytkownika Dane osobowe służą wyłącznie realizacji umowy na świadczenie usług.

4. Dane osobowe nie są udostępnianie osobom trzecim.

5. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody na otrzymywanie wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, adres ten będzie wykorzystywany w celach marketingowych przez Usługodawcę. Zgoda na otrzymywanie wiadomości poprzez e-mail może być w każdym czasie cofnięta.

7. Portal osikowadolina.pl wykorzystuje Cookies oraz Google Analytics.

8. Cookies nie zawierają jakichkolwiek Danych osobowych Użytkownika i służą wyłącznie identyfikacji jego przeglądarki internetowej, mającej na celu optymalizację działania strony osikowadolina.pl

9. Domyślne parametry Cookies pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi Portalu e-learning.

10. Poziom ochrony przed Cookies Użytkownik może zmienić samodzielnie we własnej przeglądarce internetowej, nie wyłączając przy tym całkowitej blokady Cookies.

11. Szczegółowe postanowienia na temat Cookies znajdują się w art. 173 oraz art. 174 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 ze zm.).

12. W trakcie wizyty Użytkownika na stronie osikowadolina.pl pobierane są, w sposób automatyczny za pomocą usługi Google Analytics, następujące informacje:

12.1. adres IP oraz nazwa domeny;

12.2. używany typ przeglądarki internetowej;

12.3. typ systemu operacyjnego.

13. Użytkownikowi przysługuje, zgodnie z art. 32 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.), z zachowaniem ograniczeń wynikających z art. 34 tejże ustawy, prawo do kontroli przetwarzania Danych osobowych, które go dotyczą, zawartych w zbiorach danych.

14. Użytkownikowi w szczególności przysługuje prawo do:

14.1. uzyskania wyczerpującej informacji, czy taki zbiór danych istnieje, oraz do ustalenia administratora danych, adresu jego siedziby i pełnej nazwy;

14.2. uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania Danych osobowych zawartych w takim zbiorze;

14.3. uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze Danych osobowych dane jej dotyczące, oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych Danych osobowych;

14.4. uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą Danych osobowych jej dotyczące, chyba że Usługodawca jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie w tajemnicy informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej;

14.6. uzyskania informacji o przesłankach podjęcia rozstrzygnięcia, o którym mowa w art. 26a ust. 2 Ustawy o ochronie danych osobowych;

14.7. żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania Danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem Ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane;

14.8. wniesienia, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 Ustawy o ochronie danych osobowych, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację;

14.9. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach, wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 Ustawy o ochronie danych osobowych, gdy Spółka zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jej Danych osobowych innemu administratorowi danych;

14.10. wniesienia do Usługodawcy żądania ponownego, indywidualnego rozpatrzenia sprawy rozstrzygniętej z naruszeniem art. 26a ust. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych.

VIII. Postanowienia końcowe

1. W wypadku gdy jakiekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za nieważne bądź nieskuteczne, pozostałe postanowień niniejszego Regulaminu pozostają w mocy. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowanie będzie miała zasada, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia oraz Regulaminu jako całości.

2. Postanowienia niniejszego Regulaminu mniej korzystne dla Konsumentów niż przepisy obowiązującego prawa nie obowiązują w stosunkach z Konsumentami, a w ich miejsce stosuje się przepisy korzystniejsze, a w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.) lub inne właściwe przepisy.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.).

4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałe pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem będącym Konsumentem, poddane są właściwym sądom powszechnym. Rozstrzyganie sporów pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem nie będącym Konsumentem, poddane są sądowi miejscowo właściwemu dla siedziby Usługodawcy.

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu obowiązują od chwili publikacji ich na Portalu e-learning w zakładce Regulamin, z tym zastrzeżeniem, że dla umów na świadczenie usług zawartych przed publikacją zmian, obowiązują dotychczasowe postanowienia Regulaminu. W przypadku Użytkowników, którzy posiadają zarejestrowane Konto, zostaną oni powiadomieni o zmianach oraz możliwości ich akceptacji bądź odmowy akceptacji, przy pierwszym logowaniu, licząc od chwili publikacji zmian.

Regulamin newslettera

I. Definicje

Newsletter – nieodpłatnie świadczona drogą elektroniczną usługa, dzięki której Usługobiorca może otrzymywać od Usługodawcy drogą elektroniczną uprzednio zamówione wiadomości dotyczące warsztatów i sklepu, w tym informacje o ofertach, promocjach oraz nowościach warsztatów i sklepu osikowadolina.pl .
Sklep – sklep internetowy Osikowa Dolina prowadzony przez Usługodawcę pod adresem https://osikowadolina.pl
Usługodawca – „OSIKOWA DOLINA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą pod adresem ul. Żarecka 52, 42-350 Koziegłowy, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod nr KRS 0000585352, NIP 5771978723, nr REGON 36299928500000, kapitał zakładowy 10000,00 zł, kapitał wpłacony 10000,00 zł.
Usługobiorca – każdy podmiot korzystający z usługi Newsletter.

II. Newsletter

 1. Usługobiorca może dobrowolnie skorzystać z usługi Newsletter.
 2. Dla skorzystania z usługi Newsletter niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową w najnowszej wersji, obsługującą JavaScript oraz pliki cookies, z dostępem do sieci Internet oraz aktywne konto e-mail.
 3. Wiadomości e-mail wysyłane w ramach tej usługi wysyłane będą na adres e-mail podany przez Usługobiorcę w momencie zapisywania się do Newslettera.
 4. Usługobiorca, w celu zawarcia umowy i zapisania się do usługi Newsletter, w pierwszym kroku podaje w przeznaczonym do tego miejscu w Sklepie swój adres e-mail, na który chce otrzymywać wiadomości przesyłane w ramach Newslettera. Następnie, na podany w pierwszym kroku adres e-mail, Usługodawca wyśle Usługobiorcy wiadomość weryfikującą adres e-mail, w której znajdzie się link do potwierdzenia przez Usługobiorcę woli zapisania się do Newslettera. Po potwierdzeniu przez Usługobiorcę woli zapisania się do Newslettera zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi, a Usługodawca rozpocznie jej świadczenie na rzecz Usługobiorcy.
 5. W wiadomościach wysyłanych w ramach Newslettera będzie znajdować się informacja o możliwości wypisania się z niego, a także link do wypisania się.
 6. Usługobiorca może wypisać się z Newslettera, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w każdym momencie, korzystając z opcji, o której mowa w ust. 5 lub wysyłając wiadomość na adres e-mail Usługodawcy: sklep@osikowadolina.pl.
 7. Skorzystanie przez Usługobiorcę z linka do wypisania się z Newslettera lub wysłanie wiadomości z żądaniem wypisania z Newslettera będzie skutkować niezwłocznym rozwiązaniem umowy w zakresie świadczenia tej usługi.

III. Reklamacje

 1. Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące Newslettera należy zgłaszać Usługodawcy na adres e-mail: sklep@osikowadolina.pl.
 2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

IV. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Usługobiorcę w związku z zapisem na Newsletter jest Usługodawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych, znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
 2. Celem przetwarzania danych Usługobiorcy jest wysyłka Newslettera. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest umowa o świadczenie usługi lub działania podejmowane na żądanie Usługobiorcy, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także prawnie uzasadniony interes Usługodawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Podanie danych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do świadczenia usługi Newslettera. Niepodanie danych oznacza, że Usługodawca nie będzie mógł świadczyć tej usługi.
 4. Dane Usługobiorcy będą przetwarzane do momentu, w którym:
  1. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Usługobiorcę lub Usługodawcę, związanych z Newsletterem;
  1. zostanie przyjęty sprzeciw Usługobiorcy wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Usługodawcy

– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

 1. Usługobiorcy przysługuje prawo żądania:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. ich sprostowania,
  3. usunięcia,
  4. ograniczenia przetwarzania,
  5. żądania przeniesienia danych do innego administratora
   a także prawo:
  1. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Usługobiorcy – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).
 1. W celu realizacji swoich praw, Usługobiorca powinien skontaktować się z Usługodawcą.
 2. W przypadku gdy Usługobiorca uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Usługobiorca może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

V. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu tylko z ważnych przyczyn. Jako ważną przyczynę rozumie się konieczność zmiany regulaminu spowodowaną modernizacją usługi Newsletter lub zmianą przepisów prawa, mającą wpływ na świadczenie usługi przez Usługodawcę.
 2. Informacja o planowanej zmianie regulaminu zostanie wysłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w momencie zapisywania się do Newslettera co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w życie.
 3. W przypadku gdy Usługobiorca nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich w życie, przyjmuje się, że akceptuje je.
 4. W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian, Usługobiorca powinien wysłać informację o tym na adres e-mail Usługodawcy: sklep@osikowadolina.pl, co będzie skutkować rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi z chwilą wejścia w życie planowanych zmian.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.